thai eng

ผลการขายทอดตลาดชุดรับแขกประดับมุก

 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ดำริมาตั้งแต่แรกว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ เพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่อนุชนชาวไทยเป็นอันมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์นักรบ นักปกครอง นักบริหาร ทรงเป็นศิลปิน และกวี ทรงนำความสุขสงบและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองเป็นอเนกประการ สมควรที่ชาวไทยจะแสดงกตเวทิตาคุณเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ให้เป็นที่ปรากฏในหมู่ประชาชนชาวไทยทุกยุคทุกสมัยด้วย

เมื่อมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นสำเร็จแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๑ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณารับมูลนิธิฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์แต่เริ่มแรกแล้ว ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้กำหนดระบบบริหารมูลนิธิฯ
โดยมีคณะกรรมการ ๔ ประเภท

๑. กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

๒. กรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง (อยู่ระหว่างขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย)

๓. กรรมการผู้แทนราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งมีรวม ๒๐ ราชสกุล แต่พบผู้สืบราชสกุลเพียง ๑๖ ราชสกุล คือ กปิตถา กล้วยไม้ กุญชร กุสุมาชุมแสง เดชาติวงศ์ ทินกร ธรรมานนท์ ปราโมช พนมวัน ไพฑูรย์ มาลากุล วัชรีวงศ์ สนิทวงศ์ อรุณวงษ์ อิศรศักดิ์

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้สืบสายราชสกุลในพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และผู้มีศรัทธาอุทิศตนร่วมปฏิบัติงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระ บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระมหา-กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม ๗๕ คน

ในบรรดากรรมการทั้ง ๔ ประเภทนี้ ตราสารของมูลนิธิฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน ๑ ท่าน รองประธานไม่เกิน ๓ ท่าน เลขานุการ ๑ ท่าน เหรัญญิก ๑ ท่าน และกรรมการอีกไม่เกิน ๑๕ ท่าน เป็นผู้บริหารงานกรรมการดำเนินงานอยู่ในวาระ ๕ ปี

คณะกรรมการดำเนินงานของ มูลนิธิฯ นับแต่แรกก่อตั้งมูลนิธิฯ ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน ฯพณฯ ได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานของมูลนิธิฯ แต่ขณะนั้นยังอยู่ในระหว่างทรงศึกษาอยู่ ครั้นถึง พ.ศ.๒๕๒๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ และได้ทรงรับเลือกตั้งเป็นองค์ประธานของมูลนิธิฯ นับแต่พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์และศิลป์ต่างๆ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทรงนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มูลนิธิฯ สมตามวัตถุประสงค์ตลอด

 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ ร.๒