โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่ทรงสร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทั้ง ๒ โครงการ ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดสอนหลักสูตรพิเศษให้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความสามารถโดดเด่น สาขานาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยนาฏศิลป และสาขาช่างศิลปะ ให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ให้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดทุนการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาปีละ ๓ ทุนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี และระดับปริญญาตรีปีละ ๒ ทุนๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๒. ทุนการศึกษาด้านทัศนศิลป์ ให้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดทุนการศึกษา ๒ ระดับ คือ ระดับปวช. ปีละ ๒ ทุนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี และระดับปวส. ปีละ ๒ ทุนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อปี

บทความที่เกี่ยวข้อง