งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นองค์ประธานของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อีก ๑ วัน

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เฝ้าฯ รับเสด็จ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ ทรงคม ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรเลงเพลง โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร สาธิตงานหัตถกรรม สาธิตอาหารคาวหวานตำรับชาววัง ตลอดจนการออกร้านของสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าไปยังท้ายอุทยานฯ ริมแม่น้ำแม่กลอง ทอดพระเนตรสาธิตการทำขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์ ขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา และร้านค้าชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเรือประพาสอุทยาน และเสด็จพระราชดำเนินไปยังสะพานข้ามสระน้ำบริเวณพระที่นั่งสนามจันทร์ (จำลอง) ทรงเปิดสะพาน ซึ่งสะพานดังกล่าวนี้ได้จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ ที่จะได้ข้ามเพื่อไปเยี่ยมชมประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์ และพระที่นั่งสนามจันทร์ (จำลอง) จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ งานสาธิตศิลปวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหารและขนม เสด็จเข้าเรือนอาวุธสร้าง ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นเมืองสมุทรสงคราม

จากนั้น ประทับรถฟ้าไปยังโรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ ๓ ชุด ได้แก่ รำอาศิรวาทราชสดุดี ชุด “สองพระบารมี ปฐพีแสนร่มเย็น” โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาพานางจินตะหรา มาหยารัศมี และสะการะวาตี ชมสวน โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ และโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดขาดเศียรขาดกร โดยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทความที่เกี่ยวข้อง