สินค้าที่ระลึกของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สินค้าของมูลนิธิฯ อื่นๆ

สอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อ

๑. สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ (ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. เปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดทำการในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒

๒. อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ ปิดทำการ) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖

๓. เพจ Facebook : อุทยาน ร.๒