รับสมัครเพิ่มเติมโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ และโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและใบรับรองฯ ของทั้ง ๒ โครงการ ได้ที่

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง