โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)

ประวัติโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ พระราชทานพระราชดำริว่า

“จากการที่มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
จนมียุวศิลปินเกิดขึ้นสามารถจัดแสดงได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น ควรสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านทัศนศิลป์บ้าง
ด้วยเหตุว่าในระยะนี้จะมีการบูรณะวัดอัมพวันเจติยาราม
ซึ่งเป็นงานด้านศิลปะต่างๆ ได้แก่ งานสถาปัตยกรรมไทย งานจิตรกรรมไทย และงานปฏิมากรรม เป็นงานที่น่าศึกษาน่าสืบทอด
ทรงมีพระประสบการณ์ด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่สมัยทรงเป็นนักเรียนระดับมัธยม ได้ศึกษาการเขียนลายไทยในชั้นเรียน
ทรงได้พื้นฐานวิชามาบ้าง เมื่อหยุดเทอมก็ได้ทรงศึกษากับอาจารย์ภาวาส และอาจารย์จุลทรรศน์
แม้ทรงขาดการฝึกฝนมือ แต่ทรงได้รับความรู้ในเรื่องของนิสัย การดู ความรักและความพอใจในศิลปะมาก
โดยเฉพาะการสอนที่มีขั้นตอน เช่น การเขียนภาพฝาผนังสอนตั้งแต่การเตรียมพื้น การเขียนลวดลายพื้นฐาน
และขั้นตอนการเรียนช่างไทยต้องเขียนอะไรบ้าง วิธีฝึกฝนทำอย่างไร
ความรู้เหล่านี้มีประโยชน์แก่การทำงาน งานศิลปะนี้ถ้าได้ปฏิบัติเองจริงๆ ก็จะเป็นพื้นฐานของการทำงานอีกหลายๆ อย่าง”

มูลนิธิฯ รับสนองพระราชดำริดำเนินการจัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ โดยขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร ซึ่งได้มอบหมายให้วิทยาลัยช่างศิลปดำเนินการ (เดิมวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร ปัจจุบันเปลี่ยนไปสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยช่างศิลปได้จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) โดยจัดสอน ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป รวมเป็นระยะเวลา ๗ เดือน รับสมัครเยาวชนตั้งแต่อายุ ๑๐ – ๒๐ ปี โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง