เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริให้จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสถาปนาและทำนุบำรุงไว้ในรัชสมัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สนองพระราชดำริ จัดสอนหลักสูตรพิเศษฝึกอบรมงานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ขึ้นตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน

ในปี ๒๕๖๖ มูลนิธิฯ จึงประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาทางช่างสิปปหมู่ที่เปิดอบรม

สาขาช่างศิลป์ไทย

ลักษณะหลักสูตรที่ใช้ในโครงการ

โดยเปิดสอนจำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ ความรู้ทางด้านศิลปไทยแบบประยุกต์สร้างสรรค์ เป็นการนำลวดลายไทย และลายที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยดัดแปลงธรรมชาติให้เป็นลวดลายใหม่ อยู่ในรูปแบบลวดลายไทยพื้นฐาน เช่น ตาอ้อย ก้ามปู เปลวไฟ รวงข้าว และดอกบัว ลายกระจังตาอ้อย ลายประจำยาม กระหนกกินรี กระหนกเปลว ลายดอกพุดตาน ลายกระหนกเปลว ลวดลายก้านขด ลายก้านปู ลายก้างปลา ตลอดจนจิตรกรรมไทยแบบประเพณีไทย มาใช้สร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ สิ่งของเพื่อสร้างมูลค่า แสดงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน

จำนวนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม

รวมจำนวน ๓๕ คน

หลักฐานการรับสมัคร  มีดังนี้

๑. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาศิลปะ จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

  • วันที่รับสมัคร รับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • วันปฐมนิเทศ/เริ่มการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • กำหนดการเปิดเรียน เริ่มสอนวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียนทุกวันอาทิตย์ วันละ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ งดการเรียนการสอน)

ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร และใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาศิลปะ ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1w3qcNwRk5H7ojWiqZqD2DytR8dwGD29P

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง