มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ อาจารย์พจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรการเข้าอบรมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป และคณะอาจารย์ในพื้นที่สมุทรสงคราม กรุณามาดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติแก่เยาวชน และขอขอบคุณเด็กๆ เยาวชน และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการฯ อย่างดียิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง