อาคารสำนักงานอุทยาน ร.๒

อาคารสำนักงานอุทยาน ร.๒

เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสามารถรองรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ตลอดทั้งอำนวยประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความประทับใจสูงสุดแล้ว มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นว่า ควรจะสร้างสำนักงานของอุทยานฯ ให้ดูงดงาม เนื่องจากสำนักงานเดิมซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติงานของผู้จัดการอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ และห้องจำหน่ายบัตรเข้าชมอุทยานฯ อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุว่าก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า ๒๗ ปี (อุทยานฯ เปิดเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๘) 

อาคารสำนักงานอุทยานฯ ออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ลักษณะอาคารเป็นทรงไทย รูปแบบเป็นลักษณะเดียวกับอาคารพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอุทยานฯ มีค่าใช้จ่ายการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้รับงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัจจุบัน ชั้นบนของอาคารสำนักงาน เป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ส่วนชั้นล่างเป็นห้องจำหน่ายบัตรเข้าชม ห้องจำหน่ายของที่ระลึก และห้องบริการเช่าชุดไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง