โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ (ยุวศิลปิน) ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ

มูลนิธิฯ ได้รับสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ดำเนินโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์จะอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงสถาปนาและตกทอดเป็นมรดกของชาติสืบมาจนปัจจุบัน เป็นการเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยจะดำเนินการให้อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นศูนย์กลางรวบรวมและฟื้นฟูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในแบบแผนมาตรฐานที่ถูกต้อง

โครงการดังกล่าวมีหลักการจะอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนโดยเฉพาะมุ่งให้เยาวชนใน จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นนิวาสถานที่พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และศิลปินมีชื่ออีกมาก ได้รับการศึกษาสามารถ นำความรู้และทักษะไปปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์ในชีวิตและพัฒนาความรู้ความ สามารถไปประกอบอาชีพสืบทอดมรดกด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป มูลนิธิฯ เริ่มดำเนินการตามโครงการครั้งแรกโดยเปิดสอนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ หลักสูตรพิเศษขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการคือนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.๖–ม.๔ ในสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านการเรียนการสอน และการฝึกหัดนักเรียนตามโครงการฯ นั้น มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้นางประกอบ ลาภเกษร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีศิลปินแห่งชาติ เช่น นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ นางเบญจรงค์ ธนโกเศศ และศิลปินอาสาสมัครของกรมศิลปากรมาช่วยฝึกหัดทำการสอนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและจะได้รับค่าอาหารกลางวัน จากมูลนิธิฯ คนละ ๓๐ บาท การฝึกหัดโขนละคร ดนตรี และคีตศิลป์นั้น นอกจากจะฝึกหัดตามหลักสูตรพื้นฐานที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษแล้ว ยังได้ฝึกหัดการแสดงและบรรเลงเพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการโครงการฯ มานับเป็นปีที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) อบรมยุวศิลปินทั้งหมดรวม ๑,๓๘๘ คน

บทความที่เกี่ยวข้อง