การคัดเลือกนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา…

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)…

งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์…

เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริจัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสถาปนาและทำนุบำรุงไว้ในรัชสมัย ณ…

อาคารสำนักงานอุทยาน ร.๒

อาคารสำนักงานอุทยาน ร.๒ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว…

สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์

สวนประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์ คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างประติมากรรมรูปปั้นตัวละครในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่…

พลับพลาริมน้ำ

พลับพลาริมน้ำ เป็นศาลาอเนกประสงค์ ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ภายในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณศรี ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบ ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ…

เรือประพาสอุทยาน

เรือประพาสอุทยาน ประวัติเรือประพาสอุทยาน “เรือประพาสอุทยาน” สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ ก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งลำ เป็นเรือ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๑๙.๖๑ เมตร ลึก ๑.๐๗ เมตร กินน้ำลึก ๑.๒๕ เมตร น้ำหนัก ๓๐ ตัน เครื่องยนต์ขนาด ๑๒๐ แรงม้า…

พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (จำลอง)

พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (จำลอง) พระที่นั่งสนามจันทร์ ตั้งอยู่ท้องพระลานข้างมุขพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ…

โรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์

โรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ โรงละครกลางแจ้ง เป็นพื้นที่โล่ง ล้อมรอบด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวมทั้ง…