พิธีเปิดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) และการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) และการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางพจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานโครงการฯ และนายอำนวยสุข เตชะกำพุช กรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม นางสาวพัชรมาศ ชื่นจิตร ผู้จัดการอุทยานฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ และนายนิคม สุขีพิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย วิทยาลัยช่างศิลป ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการฯ เริ่มสอนวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยาน ร.๒ (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ งดการเรียนการสอน)

บทความที่เกี่ยวข้อง