การอันเนื่องต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มีการบางอย่าง ซึ่งถือเป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบำเพ็ญเป็นฤกษ์เนื่องต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ  (๑)  ทรงตั้งพระราชาคณะ อันนับว่าเป็นศาสนูปถัมภกิจ  (๒)  ทรงสถาปนาพระเกียรติยศเลื่อนกรมแลตั้งกรมพระราชวงศานุวงศ์…

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๒  เมื่อก่อนเสด็จผ่านพิภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติเมื่อ ณ วันพุธ ที่  ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ตรงกับวันทางจันทรคติ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๙ (ค.ศ.…

เหตุการณ์บ้านเมืองในขณะเมื่อเปลี่ยนรัชกาล

ขณะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้เสด็จผ่านพิภพนั้น เป็นเวลากำลังความลำบากจะเกิดขึ้นแก่กรุงสยามด้วยเหตุหลายประการ ซึ่งเข้าใจว่าคงจะทราบกันอยู่ในเวลานั้น คือ ประการที่ ๑ พม่ากำลังตระเตรียมกองทัพที่ยกเข้ามาตีอีกครั้ง ๑…

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามพระราชประเพณีที่ถือกันในประเทศนี้แต่โบราณมา เมื่อสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จผ่านพิภพแล้ว ยังไม่ถือว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์บริบูรณ์ จนกว่าจะได้ทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

หลังแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑

ปีมะเส็งเอกศก จุลศักราช ๑๑๗๑ พ.ศ. ๒๓๕๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จสวรรคตที่พระที่นั่งสิบเอ็ดห้อง ซึ่งทุกวันนี้เรียกว่า พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๓๕๒ ตรงกับวันทางจันทรคติ เดือน ๙ แรม ๑๓ ค่ำ…

ความเป็นมา

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเลือกตั้งเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐…

ความเป็นมามูลนิธิ ร.๒

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดงานฉลองพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ครบรอบ ๒๐๐ ปี เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม…

โครงการทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย

มูลนิธิฯ รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ซึ่งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริว่า เมื่อมูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ และได้เปิดให้ประชาชน เข้าศึกษาหาความรู้และพักผ่อน ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๒๘ แล้ว…

นักเรียนที่ได้รับทุน

รายนามนักเรียนรับทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๙ คน ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล (ขณะนี้ได้รับทุนระดับปริญญาโท เป็นปีที่ ๒)  นางสาวเนตรนภา ชื่นสุข นางสาววิชุตา บังแสง…

โครงการสืบทอดวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชดำริว่า “จากการที่มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์…