เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริจัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสถาปนาและทำนุบำรุงไว้ในรัชสมัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๒ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ขึ้นตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน

ในปี ๒๕๖๖ มูลนิธิฯ จึงประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

๑. เป็นนักเรียนชายหรือหญิงที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสมุทรสงคราม
๒. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๓. มีศิลปนิสัย คือ มีความรัก ความสนใจวิชาศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
๔. สุขภาพดี มีร่างกาย ใบหน้า หรือเสียงเหมาะสมกับสาขาวิชาศิลปะที่เลือกเรียน

จำนวนที่รับสมัคร

๑. สาขานาฏศิลป์ไทย จำนวน ๖๐ คน  (ละคร ๔๐ คน, โขน ๒๐ คน)
๒. สาขาดุริยางคศิลป์ไทย จำนวน ๒๐ คน  (ปี่พาทย์และเครื่องสาย)
๓. สาขาคีตศิลป์ไทย จำนวน ๕  คน
รวม (ไม่เกิน)  ๘๕  คน

หลักฐานที่นำมาสมัคร มีดังนี้

๑. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

กำหนดการรับสมัคร และคัดเลือก

  • วันที่รับสมัคร รับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • วันที่คัดเลือกและประกาศผล วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • กำหนดการเปิดเรียน เริ่มสอนวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ – วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ยกเว้นวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งดการเรียนการสอน)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก มีดังนี้

๑. สัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ ความสนใจ และความพร้อมในการเรียนศิลปะสาขาที่เลือก
๒. สำรวจความพร้อมของร่างกาย ใบหน้า รูปร่าง และกระแสเสียงว่าเหมาะสมกับศิลปะสาขาที่เลือกเรียนหรือไม่

ผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร ใบสมัคร และใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชานาฏศิลป์ ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/15uY7tppaHSecuvpJ7QOUG5LwAwRRIaRR?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง