เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรพิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าดูประกาศการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชานาฏศิลป์ ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1hkhf-GIx0AAsVXGGjMgD8DZPRrC6JRT2?usp=sharing

กำหนดการ

วันที่รับสมัคร

รับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๕ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่คัดเลือกและประกาศผล

วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เริ่มสอนวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ยกเว้นวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งดการเรียนการสอน) เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ กำหนดการการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ต่อไป

การรับเกียรติบัตร

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษสาขาวิชานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ และศึกษาอยู่ในโครงการฯ ตลอด ๓ ปีการศึกษาติดต่อกัน จะได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ หรือ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง