เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าดูประกาศการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร และใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาศิลปะ ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1JDWMks5zNckGgGLlAQaYfK-sP0LYmUOf?usp=sharing

กำหนดการ

วันที่รับสมัคร

รับใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๕ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันปฐมนิเทศ/เริ่มการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เริ่มสอนวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (มีการงดการเรียนการสอน จำนวน ๒ สัปดาห์ ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป) เรียนทุกวันอาทิตย์ วันละ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ กำหนดการการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครูผู้สอนจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ต่อไป

การรับเกียรติบัตร

นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรพิเศษในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) เมื่อเข้าเรียนครบตามหลักสูตรการอบรมแล้ว จะได้รับเกียรติบัตร

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๓๔๗๕ ๑๖๖๖, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ หรือ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒

บทความที่เกี่ยวข้อง