การคัดเลือกนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกนักเรียนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้นล่างเรือนอาวุธสร้าง ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมคัดเลือกทั้งในสาขานาฏศิลป์ไทย (ละครและโขน) สาขาดุริยางคศิลป์ไทย (ปี่พาทย์และเครื่องสาย) และสาขาคีตศิลป์ไทย

ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการฯ เริ่มสอนวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ – วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยาน ร.๒ (ยกเว้นวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งดการเรียนการสอน)

บทความที่เกี่ยวข้อง