งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อีก ๑ วัน

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เฝ้าฯ รับเสด็จ เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ ทรงคม ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าไปยังท้ายอุทยานฯ ริมแม่น้ำแม่กลอง ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ บริเวณแนวริมถนนในอุทยานฯ ได้แก่ การบรรเลงเพลงของวงดุริยางค์สากล ซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาธิตและนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก นิทรรศการด้านการเกษตร สาธิตการทำขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์และขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา ร้านค้าชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าไปยังบริเวณสนามหญ้าริมสระน้ำด้านหน้าเรือนอาวุธสร้าง ทอดพระเนตรการสาธิตงานดอกไม้ใบตอง งานเครื่องแขวน ร้อยมาลัย ทำบายศรี ซุ้มราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สาธิตการทำขนมในบทพระราชนิพนธ์ เสด็จเข้าเรือนอาวุธสร้าง ทอดพระเนตรกิจกรรมถ่ายภาพวิถีไทย ทอดพระเนตรการสาธิตและนิทรรศการงานผ้าจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดปัตตานี การจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดแสดงผ้าลายอย่าง และการแต่งกายด้วยผ้าไทย

จากนั้น ประทับรถฟ้าไปยังโรงละครกลางแจ้งกฤษฎารณฤทธิ์ ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่ รำอาศิรวาท โดยศิลปินกรมศิลปากร ละครเสภา เรื่องขุนช้าง – ขุนแผน ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง – พานางวันทองหนี โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหุงน้ำทิพย์ โดยศิลปินกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทความที่เกี่ยวข้อง