วัตถุประสงค์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. จัดให้มีการแสดง เผยแพร่งานศิลปะ วรรณคดี ดนตรี โขน ละคร บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒.…

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) ประวัติโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย) สืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์…

โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า…