สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์ วีรานุวัตติ์ คณะกรรมการมูลนิธิฯ /คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จฯ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทรงนำคณะแพทย์ละพยาบาลชมพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจกิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และการบรรเลงดนตรีไทยของยุวศิลปินของมูล นิธิฯ ชมนิทรรศการต่าง ๆ จากนั้นทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลประทับรถรางพระที่ยังไปยังโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ทรงปล่อยแตนเบียนเพื่อไปกำจัดแมลงดำหนามที่เป็นศัตรูมะพร้าว ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตของเครือข่ายเกษตรกร ทอดพระเนตรการทำน้ำตาลมะพร้าว ทอดพระเนตรร้านค้าและการแสดงของเยาวชน

จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. ประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จฯไปยังโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง