ประวัติมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ และผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดงานฉลองพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปี เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ พระเกียรติคุณของพระองค์แผ่ไพศาลไปจนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกมีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

หลังจากงานฉลองพระบรมราชสมภพ ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้จดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณารับมูลนิธิฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรกก่อตั้ง และเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกรรมการมูลนิธิฯ และทรงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานมูลนิธิฯ จนถึงปัจจุบัน