งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน

บทความที่เกี่ยวข้อง