โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ (ยุวศิลปิน) ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ตลอดจนเจริญรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเพื่อผลิตศิลปินและบุคลากรทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

มูลนิธิฯ เริ่มดำเนินการครั้งแรก โดยเปิดสอนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์หลักสูตรพิเศษให้แก่เยาวชนของจังหวัดสมุทรสงครามมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมโครงการ จัดสอนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

มีรายละเอียดสาขาที่เปิดสอน ดังนี้

๑. สาขานาฏศิลป์ละคร แบ่งการเรียนการสอนเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ นักเรียนใหม่ ฝึกหัดเพลงช้า เพลงเร็ว รำแม่บท กลุ่มที่ ๒ ทบทวนเพลงช้า เพลงเร็ว รำแม่บท เชิด เสมอ และระบำต่างๆ กลุ่มที่ ๓ เป็นนักเรียนเก่าที่มีความรู้พื้นฐาน สามารถเรียนเพิ่มเติมให้สูงขึ้น เพื่อออกแสดงและศึกษาให้สูงขึ้นในสถาบันเฉพาะทาง

๒. สาขานาฏศิลป์โขน ฝึกแม่ท่ายักษ์ ลิง เพลงหน้าพาทย์ รำเป็นชุดเป็นตอน เช่น หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา รามสูร-เมขลา ขับพิเภก พระรามรบทศกัณฐ์

๓. สาขาดุริยางค์ไทย-คีตศิลป์ไทย ฝึกบรรเลงเพลงต่างๆ เช่น เพลงพระราชนิพนธ์บุหลันลอยเลื่อน โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง นกเขาขะแมร์ วายุบุตรยาตราเถา เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง