ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บทความที่เกี่ยวข้อง