พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (จำลอง)

พระที่นั่งสนามจันทร์จำลอง (จำลอง)

พระที่นั่งสนามจันทร์ ตั้งอยู่ท้องพระลานข้างมุขพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันตกในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับทรงพระราชสำราญพระอิริยาบถ และทรงใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางบางวัน พระที่นั่งสนามจันทร์องค์นี้ เป็นฝีพระหัตถ์ในด้านสถาปัตยกรรมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระที่นั่งโถงองค์ขนาดย่อมๆ สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ เคยพูดว่ามีผู้เฒ่าผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้เล่าว่า เป็นฝีพระหัตถ์โดยตลอด ส่วนสัดก็ดี ฝีมือก็ดี ในการประกอบเข้าตัวไม้ล้วนแต่สมบูรณ์ สมกับเป็นสถาปัตยกรรมไทยโดยแท้

คณะกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ) ดำริจำลองไปสร้างที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งในการนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งทรงเห็นชอบด้วย จึงมอบพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นผู้เขียนแบบ และธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 

ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งสนามจันทร์ (จำลอง) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

บทความที่เกี่ยวข้อง