thai eng

รัชกาลที่ ๒

รัชกาลที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมือง

ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสวยราชสมบัติอยู่เป็นเวลา ยาวนานถึง ๑๖ ปีนั้น

ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในด้านประติมากรรม ทรงแกะสลักบานประตูวัดสุทัศน์เทพวราราม ด้านสถาปัตยกรรม

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี ชั่วระยะเวลาที่พระองค์ครองราชย์อยู่นั้นนับว่าประเทศอยู่บนสถานภาพปกติสุข

พระองค์ทรงโปรดดนตรีไทยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่ พระองค์โปรดปรานมากถึงกับพระราชทาน "ตราภูมิคุ้มห้าม"

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงปรีชาชาญ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอักษรศาสตร์

อ่านรายละเีอียดเพิ่มเติม...