thai eng

  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เรื่องทูตไปเมืองจีนครั้งที่ ๑

เรื่องให้เจ้านายกำกับราชการ

เรื่องกรมพระราชวังบวรฯ ทรงผนวช

เรื่องญวนของเมืองไผทมาศ

เรื่องทูตญวนเข้ามาครั้งที่ ๑

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองญวนเมืองเขมร

อุปฮาดเมืองนครพนมกับพรรคพวกอพยพเข้ามา ณ กรุงฯ

เรื่องศึกพม่า

หลังแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑

พระราชกำหนด ห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่น

Page 2 of 5