thai eng

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

๑. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
๒. นางประกอบ ลาภเกษร
๓. พระราชสมุทรรังษี
๔. ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๖. นางอรสา คุณวัฒน์
๗. นายแพทย์ประยูร สุคนธมาน
๘. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา
๙. นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์
๑๐. นางประสม ดำริชอบ
๑๑. นางดวงตา ส่งสัมพันธ์
๑๒. นางผ่องลักษณ์ ประศาสน์วินิจฉัย
๑๓. นางพนมมาศ ศรีวิหค
๑๔. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
๑๕. นางนวลแก้ว ตันธวัช
๑๖. นายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล
๑๗. นายพิสิฐ เสือสมิง
๑๘. นางวรรณดี เล็กเซ้ง
๑๙. นางสาวเสาวนิตย์ ยโสธร
๒๐. นายเกรียงไกร ตลับนาค
 

  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑

๑. หม่อมราชวงศ์พิศวาส นาควานิช
๒. นางสาวสุภาพรรณ ณ บางช้าง
๓. คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
๔. คุณหญิงวัลลีย์ วีระปรีย
๕. นายพารณ อิศเสนา ณ อยุธยา
๖. คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
๗. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์
๘. นางธารา กนกมณี
๙. นายบุญเรือง ตันยา
๑๐. นายอำนวยสุข เตชะกำพุช
๑๑. นางกาญจนา นาคสกุล
๑๒. นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์
๑๓. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
๑๔. แพทย์หญิง คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน 
๑๕. นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
๑๖. นายสมบัติ แก้วสุจริต
๑๗. คุณหญิงนิภา จินตวิโรจน์
๑๘. นางกัลยา เพิ่มลาภ
๑๙. นายดาวลดา พันธ์วร
๒๐. นางสาวอัญชนินทร์ พุทธิมงคล
๒๑. นางสาวทัศชล เทพกำปนาท
๒๒. นางสาวจุไรรัตน์ โมนยะกุล
๒๓. นางทิพย์วรรณ โรจนสกุล
๒๔. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
๒๕. นางสาวอารีย์ โถวสกุล
๒๖. นางปิยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา
๒๗. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
๒๘. นางวิมลวรรณ บรรเลงจิต
๒๙. นางวิรัชดา กิตติวัฒน์
๓๐. นางสุขุมาล เล็กสวัสดิ์
๓๑. นายเกรียงศักดิ์ สุ่มเจริญ
๓๒. นาอัฐพล สกุลงาม
๓๓. นายชัชวาล ไชยโอชะ
๓๔. นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์
๓๕. ศาสตราจารย์ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
๓๖. นางศรีสุทธา ศรียงค์
๓๗. นายปี๊บ คงลายทอง
๓๘. นายพิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
๓๙.นายกำธร สุนทรปกาศิต
๔๐. นางฉัฐชุลี เรืองศิริ
๔๑. นางสาวกนกอร ศักดาเดช
๔๒. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
๔๓. นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
๔๔. นางนฤมล สิงหเสนี
๔๕. นางพิจิตรา พานิชพรพันธ์
๔๖. นายอนันต์ ดาโลดม
๔๗. นางธิดารักษ์ สัจจพงษ์
๔๘. นายวารินทร์ บุษบรรณ
๔๙. นายสมชาย ณ นครพนม
๕๐. นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร
๕๑. นายบวรเวท รุ่งรุจี

  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒

๑. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
๒. พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๓. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์วีรานุวัตติ์
๔. คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ
๕. คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช
๖. นางบุษกร ณ บางช้าง
๗. นายณัฏฐ์ ศรีวิหค
๘. นางส่องแสง ประสพเนตร
๙. พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๑๐. คุณหญิงสุภา วุฒิศิร
๑๑. นางสุชาดา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
๑๒. นางจิตรา ประทีปะเสน
๑๓. นางจันทร์เจิม มิลินทางกูร
๑๔. นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
๑๕. ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ
๑๖. นายสุรพล ชีประเสริฐ
๑๗. นายกำชัย รังสิยานันต์
๑๘. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๒๐. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์
๒๑. นายสรภัส สุตเธียรกุล
๒๒. นางสาวพวงแก้ว เย็นจุระ
๒๓. นางนาริน อุทัยวรรณ์
๒๔. นายกรวุฒิ สุคนธมาน
๒๕. นางปริมพร อ่ำพันธ์ุ
๒๖. นายประสาท ทองอร่าม
๒๗. นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ
๒๘. นายอนุชา เสมารัตน์
๒๙. นางพิจิตรา เฮงสกุล
๓๐. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๓๑. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
๓๒. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓๓. นายอรรถพล ป้อมสถิตย์
๓๔. นางจันทเพ็ญ ปุณศรี
๓๕. นางลักขณา นะวิโรจน์
๓๖. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน
๓๗. นายอานุภาพ เตชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๓๘. นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ
๓๙. นางเบญจมาศ แพทอง
๔๐. นางสาวนันทวัน สาวนายน