thai eng

ผลการขายทอดตลาดชุดรับแขกประดับมุก

 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

๑. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
๒. นางประกอบ ลาภเกษร
๓. พระราชสมุทรรังษี
๔. ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๖. นางอรสา คุณวัฒน์
๗. นายแพทย์ประยูร สุคนธมาน
๘. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา
๙. นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์
๑๐. นางประสม ดำริชอบ
๑๑. นางดวงตา ส่งสัมพันธ์
๑๒. นางผ่องลักษณ์ ประศาสน์วินิจฉัย
๑๓. นางพนมมาศ ศรีวิหค
๑๔. นายเอื้อมพร วีสมหมาย
๑๕. นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
๑๖. นางพรรณนิภา ชยสมบัติ
๑๗. นางจันทนา ภูสุศิลปธร
๑๘. นางวิไลวรรณ ดีสวัสดิ์
๑๙. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
๒๐. นางนวลแก้ว ตันธวัช
๒๑. นายพีระวงศ์ จาตุรงคกุล

  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

๑. หม่อมราชวงศ์พิศวาส นาควานิช
๒. นางสาวสุภาพรรณ ณ บางช้าง
๓. คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
๔. คุณหญิงวัลลีย์ วีระปรีย
๕. นายพารณ อิศเสนา ณ อยุธยา
๖. คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
๗. นายสุรีย์ เหมะพรรณ์
๘. นางธารา กนกมณี
๙. นายบุญเรือง ตันยา
๑๐. นายอำนวยสุข เตชะกำพุช
๑๑. นางกาญจนา นาคสกุล
๑๒. นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์
๑๓. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
๑๔. แพทย์หญิง คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน 
๑๕. นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
๑๖. นายสมบัติ แก้วสุจริต
๑๗. คุณหญิงนิภา จินตวิโรจน์
๑๘. นางกัลยา เพิ่มลาภ
๑๙. นายกมล สุวุฒิโฑ
๒๐. นางสาวบุญหลง ศรีกนน
๒๑. นางดาวลดา พันธ์วร
๒๒. นางสาวอัญชนินทร์ พุทธิมงคล
๒๓. นางสาวทัศชล เทพกำปนาท
๒๔. นางสาวจุไรรัตน์ โมนยะกุล
๒๕. นางทิพย์วรรณ โรจนสกุล
๒๖. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
๒๗. นายสุท้ศน์ ปัทมสิริวัฒน์
๒๘. นางสาวอารีย์ โถวสกุล
๒๙. นางปิยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา
๓๐. พ.ต.อ.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา
๓๑. นางวิมลวรรณ บรรเลงจิต
๓๒. นางวิรัชดา กิตติวัฒน์
๓๓. นางบุญล้อม มะโนทัย
๓๔. นางสุขุมาลย์ เล็กสวัสดิ์
๓๕. นายเกรียงศักดิ์ สุ่มเจริญ
๓๖. นายอัฐพล สกุลงาม
๓๗. นายชัชวาลย์ ไชยโอชะ

  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙

๑. นายเดโช สวนานนท์
๒. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
๓. หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
๔. พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๕. นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
๖. นางเพลินจิตต์ พงศ์อารยะ
๗. นางลักขณา สุคนธมาน
๘. ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตต์
๙. คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ
๑๐. คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช
๑๑. นางบุษกร ณ บางช้าง
๑๒. นายณัฏฐ์ ศรีวิหค
๑๓. นางส่องแสง ประสพเนตร
๑๔. พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๑๕. คุณหญิงจุไรพรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๑๖. คุณหญิงสุภา วุฒิศิริ
๑๗. นางสุชาดา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
๑๘. นางจิตรา ประทีปะเสน
๑๙. นางจันทร์เจิม มิลินทางกูร
๒๐. นางวานิพรรณ เกษมทองศรี
๒๑. นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
๒๒. นายสุรจิต ชิรเวทย์
๒๓. ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ
๒๔. นายสุรพล ซีประเสริฐ
๒๕. นายกำชัย รังสิยานันต์
๒๖. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๒๘. นายสุทิน เจริญสวัสดิ์
๒๙. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์
๓๐. นายประสาท ทองอร่าม
๓๑. นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ
๓๒. นายอนุชา เสมารัตน์
๓๓. นายสรภัส สุตเธียรกุล
๓๔. นางสาวพวงแก้ว เย็นจุระ
๓๕. นางนาริน อุทัยวรรณ์
๓๖. นายกรวุฒิ สุคนธมาน
๓๗. นายโยธิน ตันประเสริฐ
๓๘. นางปริมพร อ่ำพันธ์
๓๙. นางพิจิตรา เฮงสกุล
๔๐. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     (นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์)
๔๑. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
     (นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)
๔๒. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
     (นายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล)
๔๓. นางปานดวงใจ อุนสุวรรณ
๔๔. นายปราโมทย์ ล้อทอง
๔๕. นายอรรถพล ป้อมสถิตย์
๔๖. นางจันทรเพ็ญ ปุณศรี
๔๗. นางลักขณา นะวิโรจน์