thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

เรื่องพระพุทธบุษยรัตน์

เรื่องพระพุทธบุษยรัตน์

ในเดือน ๖ ปีวอกจัตวาศก จุลศักราช ๑๑๗๔ พ.ศ.๒๓๕๕ ข้าหลวงซึ่งขึ้นไปเชิญพระแก้วผลึก อันมีพระนามปรากฏในปัจจุบันว่า พระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีมัย จากเมืองนครจำปาศักดิ เชิญพระแก้วมาถึงเมืองสระบุรี โปรดให้จัดเรือพระที่นั่งศรีแลเรือกระบวนแห่ขึ้นไปรับพระพุทธปฏิมาแห่ลงมาพักสมโภชที่วัดศาลาปูนกรุงเก่าแล้ว เชิญลงมาถึงวัดเขียน ตลาดแก้ว ซึ่งกำหนดเป็นที่ตั้งกระบวนแห่ใหญ่เข้าพระนคร เมื่อ ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ขึ้น ๑๓ ค่ำ โปรดให้จัดเรือกระบวน มีเรือพระที่นั่งกิ่ง ตั้งบุษบกมีพานทองสำหรับรองพระแก้วผลึก พร้อมด้วยเรือกระบวน เรือ พระสงฆ์ราชาคณะฐานนุกรมเปรียญ แลเรือเจ้านายข้าราชการตลอดจนราษฎรที่มีศรัทธาจะช่วยเป็นกระบวนแห่พระพุทธปฏิมากระบวน ๑ ครั้ง ณ วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๔ ค่ำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโดยกระบวนเรือพระที่นั่งกระบวน ๑ สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จกระบวน ๑ ขึ้นไปรับพระแก้วผลึกที่วัดเขียนแห่ลงมาตามลำแม่น้ำจนถึงหน้าตำหนักแพให้ทอดทุ่นเรือพระพุทธปฏิมาไว้หน้าตำหนักแพ แลมีมหรสพในเรือที่ทอดทุ่นรายในลำแม่น้ำสมโภชพระพุทธปฏิมา ๓ วัน ๓ คืนแล้ว ตั้งกระบวนสถลมารคแห่พระพุทธปฏิมาไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีการสมโภชอีก ๓ วัน ๓ คืน เมื่อเสร็จการสมโภชแล้ว โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธปฏิมานั้นไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชทานอนุญาตให้พระราชวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในข้าราชการตลอดจนครอบครัวแลอาณาประชาราษฎรชายหญิง ได้มาบูชาตามปรารถนาทุก ๆ วัน ตลอดเวลา ๓ เดือน แล้วจึงโปรดให้เชิญไปประดิษฐานไว้ในหอพระสุราไลยพิมาน ในบริเวณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน