thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

เรื่องญวนของเมืองไผทมาศ

เรื่องญวนของเมืองไผทมาศ

เมื่อทูตญวนเข้ามาในปีมะเมียโทศกนั้น ไม่ได้มาแต่เพื่อการถวายบังคมพระบรมศพแลถวายพระราชสาสน์ทรงยินดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้เสด็จผ่านพิภพอย่างเดียว พระเจ้าเวียดนามยาลองมีราชสาสน์อีกฉบับ ๑ ให้ทูตญวนเชิญเข้ามา กล่าวโทษเจ้าเมืองไผทมาศว่าเป็นคนไม่ดีหลายประการ พระเจ้ากรุงเวียดนามจึงได้ให้ขุนนางญวนขึ้นมาว่าราชการเมืองไผทมาศ ด้วยเมืองไผทมาศแต่ก่อนเป็นเมืองขึ้นฝ่ายญวน พระเจ้ากรุงเวียดนามขอรับพระราชทานเมืองไผทมาศไปเป็นเมืองขึ้นของญวนอย่างแต่ก่อน

เมืองไผทมาศนี้ ที่ญวนเรียกว่าเมืองฮาเตี้ยน อยู่ริมทะเลปากคลองลัดที่จะเข้าไปกรุงกัมพูชาได้โดยทางใกล้ เป็นที่สำคัญสำหรับการที่จะถืออำนาจเหนือกรุงกัมพูชา แม้เมื่อครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จยกกองทัพหลวงลงไปตีกรุงกัมพูชา ทัพเรือก็ไปขึ้นที่เมืองไผทมาศ แต่เป็นเมืองอยู่ต่อแดนญวนล่อแหลมรักษายากมาแต่ครั้งกรุงธนบุรี ครั้นเมื่อญวนกลับมีอำนาจขึ้น จึงต้องการเมืองไผทมาศนี้ เพื่อจะให้มีอำนาจเหนือกรุงกัมพูชา เพราะอาจจะขึ้นมาถึงกรุงกัมพูชาได้ง่าย ทั้งทางที่จะมาตามลำแม่น้ำโขงจากเมืองไซ่ง่อน แลจะเข้าได้ทางเมืองไผทมาศนี้อีกทาง ๑ การที่พระเจ้าเวียดนามยาลองให้เข้ามายึดเอาเมืองไผทมาศแล้วจึงทูลขอเช่นนี้ เป็นพยานแลเห็นได้ว่า ญวนได้มีความคิดที่จะครอบงำกรุงกัมพูชามาแต่ก่อนแล้ว เป็นแต่คอยโอกาสเท่านั้น ฝ่ายข้างกรุงเทพฯ เมื่อได้ทราบราชสาสน์ญวน ก็คงเข้าใจความประสงค์ของญวน แต่ในเวลานั้นกำลังระแวงว่าจะมีศึกพม่ามาทางข้างเหนือ เห็นไม่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นอริกับญวนขึ้นทางใต้อีกฝ่าย ๑ เพราะญวนเข้ามายึดเมืองไผทมาศไว้เสียแล้ว ถ้าไม่ให้ก็จะต้องส่งกองทัพลงไปขับไล่ญวน ก็ต้องเกิดศึกกับญวนข้างฝ่ายใต้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีพระราชสาสน์ตอบยอมยกเมืองไผทมาศพระราชทานแก่พระเจ้ากรุงเวียดนามตามประสงค์