thai eng

เรื่องขุดปากลัด

เรื่องขุดปากลัด

ในคราวเมื่อสร้างป้อมเมืองสมุทรปราการนั้น ทรงพระดำริว่า ป้อมที่ได้สร้างขึ้นที่เมืองนครเขื่อนขันธ์แต่ก่อน ก็ยังค้างอยู่ไม่สำเร็จบริบูรณ์ จึงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพเป็นแม่กองทำการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ที่ยังค้างอยู่ ได้สร้างป้อมขึ้นอีกป้อม ๑ ชื่อป้อมเพชรหึง แลให้ขุดคลองลัดหลังเมืองนครเขื่อนขันธ์คลอง ๑ มาทะลุออกคลองตาลาว คลองลัดที่ขุดใหม่นี้ เมื่อขุดกว้าง ๖ วา ลึก ๕ ศอก ยาว ๕๐ เส้น กรมหมื่นศักดิพลเสพทรงสร้างวัดขึ้นในคลองลัดที่ขุดใหม่วัด ๑ พระราชทานว่า วัดไพชยนต์พลเสพ พระยาเพ็ชรพิไชย (เกษ) ซึ่งเป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์สร้างวัดขึ้นวัด ๑ ใกล้กันกับวัดไพชยนต์ ชื่อวัดโปรดเกษเชษฐาราม ยังเป็นพระอารามหลวงอยู่จนทุกวันนี้ทั้ง ๒ วัด