thai eng

ผลการขายทอดตลาดชุดรับแขกประดับมุก

 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐

ประธาน

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

รองประธาน

 • พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์
 • พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

กรรมการ

 • ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
 • อธิบดีกรมศิลปากร 
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 • นางประกอบ ลาภเกษร
 • นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์
 • คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช
 • นางพนมมาศ ศรีวิหค
 • นางสุรีย์ เหมะพรรณ์
 • นายอำนวยสุข เตชะกำพุช
 • นางดวงตา ส่งสัมพันธ์
 • คุณหญิงนิภา จินตวิโรจน์
 • นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

กรรมการและเหรัญญิก

 • นายบุญเรือง ตันยา

กรรมการและเลขานุการ

 • คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ