thai eng

ประกวด E-Card

ประกาศผลประกวด E-Card

 

ประเภทองค์กร

  • อันดับที่ ๑ นางสาวปิยวรรณ อยู่ดี
  • อันดับที่ ๒ นางสาวเสาวนีย์ พาหาญ 

ประเภทบุคคลทั่วไป

  • อันดับที่ ๑ นางสาว ไพลิน คงพันศรี 
  • อันดับที่ ๒ นางจิดาภา เจียววนิชพงษ์ 

ประเภทสถาบันการศึกษา โรงเรียน

  • อันดับที่ ๑ นางสาวปัทมา ปานเจริญ 
  • อันดับที่ ๒ นางสาวจันทร์จิรา พิมพากรณ์