thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

นักเรียนที่ได้รับทุน

รายนามนักเรียนรับทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๙ คน ได้แก่  
  • นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล (ขณะนี้ได้รับทุนระดับปริญญาโท เป็นปีที่ ๒)  
  • นางสาวเนตรนภา ชื่นสุข  
  • นางสาววิชุตา บังแสง  
  • นางสาวขวัญดาว กรุดมีนบุรี  
  • นางสาวณัฏฐานรี วิลัยเลิศ  
  • นางสาวนิภาภรณ์ แก้วอยู่  
  • นายภวัต จันทร์ดารักษ์  
  • นางสาวภัทรวดี ลิ้มประยูร  
  • นางสาวปรีญวรรณ ดำรงรถการ
 • นักเรียนทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทยที่สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ๑ คนได้แก่ 
  • นางสาวนันทิดา จันทรางศุ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักเรียนในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขอรับทุนเป็นกรณีพิเศษ  
  • นางสาวจันทิมา จิรนิสิฐกุล สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)  
  • นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณวัฒน์ สาขานาฏศิลป์
 • ทุนรุ่นที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๙ได้แก่  
  • สาขานาฏศิลป์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ สาขาดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๔๘๖ ได้แก่  
  • เด็กชายสุภชัย ชุนเกษา สาขานาฏศิลป์ไทย  
  • สาขาดุริยางคศิลป์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ และสาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่  
  • เด็กชายกามเทพ ธีระเลิศรัตน์ สาขาดุริยางคศิลป์  
  • สาขานาฏศิลป์ นักเรียนสละสิทธิ์ และสาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่  
  • เด็กหญิงพิชญ์ชุดา นาควัชระ สาขานาฏศิลป์  
  • เด็กหญิงธนียา เล็กสุวรรณ สาขาคีตศิลป์  
  • สาขาดุริยางคศิลป์ นักเรียนสละสิทธิ์
 • ทุนรุ่นที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก่  
  • เด็กหญิงประภัสสร เลิศสุทธิไกรศรี สาขานาฏศิลป์  
  • สาขาดุริยางคศิลป์และสาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้แก่  
  • เด็กหญิงเสาวนิตย์ วงศ์ปัญจ สาขานาฏศิลป์  
  • เด็กหญิงอรพรรณ แป้นกลัด สาขาดุริยางคศิลป์  
  • สาขาคีตศิลป์ไทย ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่ 
  • เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรรณรัตน์ สาขานาฏศิลป์  
  • เด็กชายสิทธิชัย ดิษฐประเสริฐ สาขาดุริยางคศิลป์  
  • สาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่  
  • เด็กหญิงวราภรณ์ ด้วงคุ้ม สาขานาฏศิลป์ (คัดเลือกไว้ ๒ คน เปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น ๑ คน) สาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้แก่  
  • นางสาวปณีตตา อินทรซันไล สาขานาฏศิลป์ (คัดเลือกไว้ ๒ คน เปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น ๑ คน) สาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร
 • ทุนรุ่นที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่  
  • นางสาวภาวนา เอี่ยมพริ้ง สาขาดุริยางคศิลป์ (คัดเลือกไว้ ๓ คน เปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น ๒ คน)
 • ทุนรุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้แก่  
  • นางสาวปรีญวรรณ ดำรงรถการ สาขาดุริยางคศิลป์  
  • นางสาวภัทรวดี ลิ้มประยูร สาขานาฏศิลป์
 • ทุนรุ่นที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้แก่  
  • นางสาววรางคณา นันทนพงศ์ สาขาดุริยางคศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)  
  • นางสาวนิภาภรณ์ แก้วอยู่ สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)  
  • นายภวัต จันทร์ดารักษ์ สาขาคีตศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • ทุนรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แก่  
  • นางสาววนาลักษณ์ แสงชื่น สาขาดุริยางคศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)  
  • นางสาวกาญจนา คล้ายอยู่ สาขานาฏศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)  
  • นางสาววิไลรัตน์ วิเชียรชาติ สาขานาฏศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)
 • ทุนรุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๖ได้แก่  
  • นางสาววิชุตา บังแสง สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕)  
  • นางสาวขวัญดาว กรุดมินบุรี สาขาคีตศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕)  
  • นางสาวณัฏฐานรี วิลัยเลิศ สาขาดุริยางคศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • ทุนรุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ได้แก่
  • นางสาวกันชลี ดนตรีสวัสดิ์ สาขานาฏศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)  
  • นางสาวเพ็ญศรี บัวพึ่ง (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ งดให้ทุน
 • ทุนรุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้แก่  
  • นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล สาขาดุริยางคศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒)  
  • นางสาวเนตรนภา ชื่นสุข สาขาคีตศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • ทุนรุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๒ได้แก่  
  • นางสาวศรีรัตน์ ยิ้มเยาะ สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑)
  • นางสาวนันทิดา จันทรางศุ สาขาดุริยางคศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑)