thai eng

ภาพกิจกรรมเร็วๆนี้

งานเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ พ.ศ.​๒๕๖๑

 
 
 
 

รับข้อเสนอซื้อชุดรับแขกประดับมุก

 
 

วัตถุประสงค์

 1. จัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ณ ตำบลซึ่งเป็นพระบรมราชสมภพในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
 • จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ ได้แก่ บทพระราชนิพนธ์ละครนอก 6 เรื่อง ได้แก่
  • สังข์ทอง คาวี มณีพิชัย สังข์ศิลป์ชัย ไกรทอง และไชยเชษฐ์ 
  • พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 2 
  • จดหมายเหตุรัชกาลที่ 2  
  • เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 ฯลฯ
 • จัดการแสดงโขน ละคร ตามบทพระราชนิพนธ์ ทุกปี ในวันงานเฉลิมพระเกียรติ  โดยแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนต่าง ๆ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ แสดงละครนอกเรื่อง สังข์ทอง แสดงละครใน เรื่องอิเหนา เป็นต้น
 • จัดให้ทุนวิจัยแก่ผู้สนใจที่จะศึกษาทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรัชสมัยของพระองค์ งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่  
  • พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทางด้านการศึกษา  
  • นโยบายทางการทูต การเมืองและการทหาร เพื่อสร้างความมั่นคงในดินแดนหัวเมืองปักษ์ใต้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
  • การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 2  
  • ดำเนินงานโครงการสำคัญ ๆ ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย