ความเป็นมา

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเลือกตั้งเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐…

ความเป็นมามูลนิธิ ร.๒

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดงานฉลองพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ครบรอบ ๒๐๐ ปี เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม…

โครงการทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย

มูลนิธิฯ รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ซึ่งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริว่า เมื่อมูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ และได้เปิดให้ประชาชน เข้าศึกษาหาความรู้และพักผ่อน ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๒๘ แล้ว…

นักเรียนที่ได้รับทุน

รายนามนักเรียนรับทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๙ คน ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล (ขณะนี้ได้รับทุนระดับปริญญาโท เป็นปีที่ ๒)  นางสาวเนตรนภา ชื่นสุข นางสาววิชุตา บังแสง…

โครงการสืบทอดวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชดำริว่า “จากการที่มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์…

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ (ยุวศิลปิน) ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ มูลนิธิฯ ได้รับสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ…

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. จัดให้มีการแสดง เผยแพร่งานศิลปะ วรรณคดี ดนตรี โขน ละคร บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒.…

โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่

ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ลายไทยขั้นพื้นฐาน ระดับ ๕ มีผลงานดีที่นำผลงานมาแสดงในวันงานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถวายทอดพระเนตร แด่องค์ประธานมูลนิธิฯ เด็กชายฐปกรณ์…

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ด้านทัศนศิลป์งานช่างสิบหมู่

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ด้านทัศนศิลป์งานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดงานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์…