ความเป็นมามูลนิธิ ร.๒

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดงานฉลองพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ครบรอบ ๒๐๐ ปี

เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ประณีตไว้ให้เป็นมรดกแก่ชาติไทย หลังจากงานฉลองดังกล่าวแล้ว  จึงได้มีการจดทะเบียนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรก