โครงการทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย

มูลนิธิฯ รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ซึ่งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริว่า เมื่อมูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ และได้เปิดให้ประชาชน เข้าศึกษาหาความรู้และพักผ่อน ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๒๘ แล้ว มูลนิธิฯ ควรดำเนินการในด้านวิชาการให้มากขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯจึงมีมติให้จัดสรรทุนการศึกษา เรียกว่า “ทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย“ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปินของมูลนิธิฯ สำหรับจัดการแสดงในวันพระบรมราชานุสรณ์ หรือจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ และเพื่อฝึกฝนนักแสดงรุ่นเยาว์ในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการสืบทอดและปลูกฝังให้เยาวชนรักและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

โดยมูลนิธิฯ ขอความร่วมมือกรมศิลปากร ให้รับนักเรียนจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกรณีพิเศษเข้าศึกษาในวิทยาลัย นาฏศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมา ปีละ ๓ สาขา เป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่เรียนนาฏศิลป์ชั้นต้นจนจบปริญญาตรี โดยชั้นต้นให้ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท ชั้นกลางทุนละ ๗,๐๐๐ บาท/ปี  ระดับสูงถึงปริญญาตรีให้ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง