นักเรียนที่ได้รับทุน

รายนามนักเรียนรับทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๙ คน ได้แก่

 • นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล (ขณะนี้ได้รับทุนระดับปริญญาโท เป็นปีที่ ๒)
 •  นางสาวเนตรนภา ชื่นสุข
 • นางสาววิชุตา บังแสง
 • นางสาวขวัญดาว กรุดมีนบุรี
 • นางสาวณัฏฐานรี วิลัยเลิศ
 • นางสาวนิภาภรณ์ แก้วอยู่
 • นายภวัต จันทร์ดารักษ์
 • นางสาวภัทรวดี ลิ้มประยูร
 • นางสาวปรีญวรรณ ดำรงรถการ

นักเรียนทุนอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปไทยที่สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ๑ คนได้แก่

 • นางสาวนันทิดา จันทรางศุ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขอรับทุนเป็นกรณีพิเศษ  

 • นางสาวจันทิมา จิรนิสิฐกุล สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณวัฒน์ สาขานาฏศิลป์

ทุนรุ่นที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๙ได้แก่

 • สาขานาฏศิลป์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ สาขาดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๔๘๖ ได้แก่

 • เด็กชายสุภชัย ชุนเกษา สาขานาฏศิลป์ไทย
 • สาขาดุริยางคศิลป์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ และสาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่

 • เด็กชายกามเทพ ธีระเลิศรัตน์ สาขาดุริยางคศิลป์
 • สาขานาฏศิลป์ นักเรียนสละสิทธิ์ และสาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่

 • เด็กหญิงพิชญ์ชุดา นาควัชระ สาขานาฏศิลป์
 • เด็กหญิงธนียา เล็กสุวรรณ สาขาคีตศิลป์
 • สาขาดุริยางคศิลป์ นักเรียนสละสิทธิ์

ทุนรุ่นที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้แก่

 • เด็กหญิงประภัสสร เลิศสุทธิไกรศรี สาขานาฏศิลป์
 • สาขาดุริยางคศิลป์และสาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้แก่

 • เด็กหญิงเสาวนิตย์ วงศ์ปัญจ สาขานาฏศิลป์
 • เด็กหญิงอรพรรณ แป้นกลัด สาขาดุริยางคศิลป์
 • สาขาคีตศิลป์ไทย ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

 • เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรรณรัตน์ สาขานาฏศิลป์
 • เด็กชายสิทธิชัย ดิษฐประเสริฐ สาขาดุริยางคศิลป์
 • สาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่

 • เด็กหญิงวราภรณ์ ด้วงคุ้ม สาขานาฏศิลป์ (คัดเลือกไว้ ๒ คน เปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น ๑ คน) สาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้แก่

 • นางสาวปณีตตา อินทรซันไล สาขานาฏศิลป์ (คัดเลือกไว้ ๒ คน เปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น ๑ คน) สาขาคีตศิลป์ ไม่มีผู้สมัคร

ทุนรุ่นที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่

 • นางสาวภาวนา เอี่ยมพริ้ง สาขาดุริยางคศิลป์ (คัดเลือกไว้ ๓ คน เปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น ๒ คน)

ทุนรุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้แก่

 • นางสาวปรีญวรรณ ดำรงรถการ สาขาดุริยางคศิลป์
 • นางสาวภัทรวดี ลิ้มประยูร สาขานาฏศิลป์

ทุนรุ่นที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้แก่

 • นางสาววรางคณา นันทนพงศ์ สาขาดุริยางคศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)
 • นางสาวนิภาภรณ์ แก้วอยู่ สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)
 • นายภวัต จันทร์ดารักษ์ สาขาคีตศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗)

ทุนรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แก่

 • นางสาววนาลักษณ์ แสงชื่น สาขาดุริยางคศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)
 • นางสาวกาญจนา คล้ายอยู่ สาขานาฏศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)
 • นางสาววิไลรัตน์ วิเชียรชาติ สาขานาฏศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)

ทุนรุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๖ได้แก่

 • นางสาววิชุตา บังแสง สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • นางสาวขวัญดาว กรุดมินบุรี สาขาคีตศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕)
 • นางสาวณัฏฐานรี วิลัยเลิศ สาขาดุริยางคศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๕)

ทุนรุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ได้แก่

 • นางสาวกันชลี ดนตรีสวัสดิ์ สาขานาฏศิลป์ (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)
 • นางสาวเพ็ญศรี บัวพึ่ง (นักเรียนเปลี่ยนไปเรียนด้านอื่น)

พ.ศ. ๒๕๓๔ งดให้ทุน

ทุนรุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้แก่  

 • นางสาวพรทิพย์ พร้อมมูล สาขาดุริยางคศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒)
 • นางสาวเนตรนภา ชื่นสุข สาขาคีตศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒)

ทุนรุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๒ได้แก่

 • นางสาวศรีรัตน์ ยิ้มเยาะ สาขานาฏศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑)
 • นางสาวนันทิดา จันทรางศุ สาขาดุริยางคศิลป์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๑)
บทความที่เกี่ยวข้อง