โครงการสืบทอดวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชดำริว่า “จากการที่มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ จนมียุวศิลปินเกิดขึ้นสามารถจัดแสดงได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น ควรสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านทัศนศิลป์บ้าง ด้วยเหตุว่าในระยะนี้จะมีการบูรณะวัดอัมพวันเจติยาราม ซึ่งเป็นงานด้านศิลปะต่างๆ ได้แก่

งานสถาปัตยกรรมไทย งานจิตรกรรมไทย และงานปฏิมากรรม เป็นงานที่น่าศึกษาน่าสืบทอดทรงมีพระประสบการณ์ด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่สมัยทรงเป็นนักเรียนระดับมัธยม ได้ศึกษาการเขียนลายไทยในชั้นเรียน ทรงได้พื้นฐานวิชามาบ้าง เมื่อหยุดเทอมก็ได้ทรงศึกษากับอาจารย์ภาวาส และอาจารย์จุลทัศน์  แม้ทรงขาดการฝึกฝนมือ แต่ทรงได้รับความรู้ในเรื่องของนิสัย การดู ความรักและความพอใจในศิลปะมาก โดยเฉพาะการสอนที่มีขั้นตอน เช่น การเขียนภาพฝาผนัง สอนตั้งแต่การเตรียมพื้น การเขียนลวดลายพื้นฐาน และขั้นตอนการเรียนช่างไทยต้องเขียนอะไรบ้าง วิธีฝึกฝนทำอย่างไร ความรู้เหล่านี้มีประโยชน์แก่การทำงาน งานศิลปะนี้ถ้าได้ปฏิบัติเองจริงๆ ก็จะเป็นพื้นฐานของการทำงานอีกหลายๆ อย่าง” กรมศิลปากรรับสนอง พระราชดำริไปจัดทำโครงการสืบทอดวัฒนธรรมงานช่างศิลปะด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิบหมู่ สาขาช่างเขียน ขึ้น โดยวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ดำเนินการจัดสอนหลักสูตรพิเศษฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เปิดฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ลักษณะโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง ๓ ระยะ

ระดับ ๑ ระดับความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ระดับ ๒ ระดับความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีดำเนินงาน
ระดับ ๓ ระดับทักษะขั้นปฏิบัติการ

มีนักเรียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

รุ่นที่ ๑ กำหนดคุณสมบัติว่าผู้สมัครต้องมีอายุ ๑๕  ปีขึ้นไป และจบการศึกษาขั้นต่ำระดับประถมศึกษา อบรมทุกวันอาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง จำนวน ๔๘ วัน อบรมตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ – วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ รับสมัครจำนวน ๓๕ คน มีผู้มาสมัคร ๔๗ คน รับไว้ทั้งหมด

รุ่นที่ ๒ อบรมงานช่างสิบหมู่ สาขาช่างเขียน รับสมัครผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประถมศึกษา จัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรระดับความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระดับความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะปฏิบัติการ รับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระดับความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน หลักสูตรละ ๓๕คน ปรากฏว่ามีผู้สมัครหลักสูตรระดับ ๑ จำนวน ๖๗ คน รับไว้ ๔๔ คน หลักสูตรระดับ ๒ มีผู้สมัคร ๒๕ คน รับไว้ทั้งหมด  เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๔๘ วันๆ ละ ๖ ชั่วโมง

รุ่นที่ ๓ อบรมงานช่างสิบหมู่ สาขาช่างเขียน รับสมัครผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระดับความรู้ความ เข้าใจฝึกทักษะปฏิบัติการ หลักสูตรละ ๓๕ คน มีผู้สมัครหลักสูตรระดับ ๑ จำนวน ๓๖ คน หลักสูตรระดับ ๒ จำนวน ๒๒ คน รับไว้ทั้งหมด เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

รุ่นที่ ๔ เพื่อให้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าอบรมในวันงานเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งผลงานระดับเยาวชน และระดับผู้ใหญ่ ได้เปิดอบรมระดับผู้ใหญ่ ซึ่งมีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๖๐ คน อบรมตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถือเป็นรุ่นผู้ใหญ่รุ่นสุดท้าย

รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับผู้ใหญ่ทั้ง ๔ รุ่น จำนวน ๒๓๔ คน

โครงการได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ เป็นการเปิดอบรมงานช่างสิบหมู่ สาขาช่างเขียนระดับผู้ใหญ่ก่อนเพื่อหาผู้สืบทอดที่จะสอนแทนอาจารย์จาก วิทยาลัยช่างศิลปต่อไปได้ หลังจากฝึกอบรมได้คัดเลือกผู้ฝึกอบรมให้เป็นครูผู้ช่วยสอนได้ 9 คน เนื่องจากโครงการนี้ ดำเนินการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ที่มีพระราชประสงค์จะให้ฝึกอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ด้านศิลปะ ให้รู้จักศิลปไทย ลวดลายไทย วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จึงรับพระราชกระแสปรับเปลี่ยนโครงการรับผู้เข้าอบรมระดับเยาวชน อายุ ๑๑ – ๑๔ ปี ในปี พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นรุ่นที่ ๑ โดยจัดฝึกอบรมสาขาช่างศิลปไทย เริ่มสอนตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔  จำนวน ๑๒ วันๆ ละ ๓ ชั่วโมง รับสมัคร ๓๕ คน และได้เปิดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนตลอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ( พ. ศ. ๒๕๔๘)

รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๗๘ คน

บทความที่เกี่ยวข้อง