วัตถุประสงค์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. จัดให้มีการแสดง เผยแพร่งานศิลปะ วรรณคดี ดนตรี โขน ละคร บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เผยแพร่ศิลปะและวรรณคดีของชาติ
๓. ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดสมุทรสงคราม
๔. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด