โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่

ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย ลายไทยขั้นพื้นฐาน

ระดับ ๕ มีผลงานดีที่นำผลงานมาแสดงในวันงานเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถวายทอดพระเนตร แด่องค์ประธานมูลนิธิฯ

เด็กชายฐปกรณ์ สำเภาทอง
โรงเรียน ถาวรานุกูล

เด็กชายพิทยุตม์ ทองสุข
โรงเรียน ศรัทธาสมุทร

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ จตุสัตถาพร
โรงเรียน ถาวรานุกูล

บทความที่เกี่ยวข้อง