สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสมุทรสงคราม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เคยถวายการรักษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เคยถวายการรักษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มายังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิฯ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จขึ้นเรือนอาวุธสร้าง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลชมพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การสอนดนตรีไทย และการบรรเลงดนตรีไทยของยุวศิลปินของมูลนิธิฯ ทอดพระเนตรการสาธิตงานช่างไทย การสาธิตทำอาหารและขนม ทอดพระเนตรการฝึกหัดโขนและละครของยุวศิลปินของมูลนิธิฯ จากนั้น ทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลไปยังสวนเกษตร เสด็จไปยังเรือนฤทัยสรรค์ ทรงนำคณะแพทย์และพยาบาลชมพิพิธภัณฑ์วิถีไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา ทอดพระเนตรการแสดงของวงอังกะลุงพันปี ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ และการสาธิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น