โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

โครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

ประวัติโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสืบทอดพระราชมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงสร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยจัดทุนการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ไทย ให้แก่เยาวชนที่สนใจได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาเฉพาะทางต่อไป เริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดมรดกด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ไทย ให้คงอยู่ตลอดไป
๓. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้สนใจการศึกษาด้านศิลปะแขนงต่างๆ และร่วมอนุรักษ์มรดกศิลปะให้ยั่งยืนอยู่คู่ชาติ
๔. เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ

ลักษณะทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาของโครงการ มีดังนี้

๑. ทุนการศึกษาด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ รับทุนศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
– ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
– ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี

๒. ทุนการศึกษาด้านช่างศิลป์ไทย รับทุนศึกษาต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

ผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ และโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ งานช่างสิปปหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทยของมูลนิธิฯ
๒. มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย

การคัดเลือก

ให้คณะกรรมการที่มูลนิธิฯ ตั้งขึ้น พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน