งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. (งดเข้าชมงาน) ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐

และขอเชิญเข้าชมงาน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

พบกับกิจกรรม อาทิ

  • การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดขาดเศียรขาดกร (รอบวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ขับเสภาเทิดพระเกียรติ การแสดงหุ่นกระบอก การบรรเลงวงดนตรีไทยและวงดุริยางค์สากล
  • สาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์ ขนมพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ
  • สาธิตงานหัตถศิลป์ อาทิ การขึ้นรูปเครื่องประดับ งานเครื่องแขวน งานดอกไม้ประดิษฐ์ การทำหัวโขน เครื่องเบญจรงค์ สินค้า OTOP สมุทรสงคราม
  • นิทรรศการด้านการเกษตร
  • นิทรรศการวัตถุดิบท้องถิ่นสมุทรสงคราม
  • ตลาดน้ำ-ตลาดบก ร้านค้าชุมชนสมุทรสงคราม

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๔๒, ๐ ๓๔๗๕ ๑๓๗๖ หรือ Inbox Facebook : เพจ อุทยาน ร.๒