นิทรรศการ ๑๐๘ ว่านไทย

นิทรรศการ ๑๐๘ ว่านไทย  วันเสาร์ที่ ๖ ถึง วันอาทิตย์ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยผ่านการอนุรักษ์พันธุุ์ว่านไทย
๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็๋จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมนิทรรศการ
๑. จัดนิทรรศการบ้านว่านไทย โดยรวบรวมว่านไทย ๑๐๘ ชนิด จัดแสดงภายในเรือนไทยจำลอง
๒. จัดโสตทัศนูปกรณ์แสดงคุณประโยชน์ของว่านไทย ทั้ง ๖ ด้าน อาทิ เมตามหานิยม คงกระพันชาตรี ค้าขาย ฯลฯ
๓. กิจกรรมประกวดภาพระบายสีสำหรับเยาวชน

คณะทำงาน
ประธานที่ปรึกษา 
๑. คุณหญิงสุภรณ์ วิจิรานุช
ที่ปรึกษาโครงการ 
๑. ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
๒. นายณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม ผู้เชี่ยวชาญว่านไทย ไม้มงคล
คณะทำงาน
๑. นางลักขณา นะวิโรจน์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
๒. นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
๓. นายทัศไทย สินพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคอลการ์เด้น จำกัด

บทความที่เกี่ยวข้อง