พระราชกรณียกิจการปกครอง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงปรีชาชาญ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอักษรศาสตร์