งานเทศน์มหาชาติ

งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ พระอัจฉริยภาพ พระราชจริยวัตรที่งดงาม ตลอดรัชสมัยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจปกครองบ้านเมืองนำความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศชาติและพสกนิกร เป็นอเนกประการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทรงทำนุบำรุงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจและบำรุงขวัญอาณาประชาราษฎร์ที่ผ่านความทุกข์ยากจากภาวะสงครามมายาวนาน อาทิ ทรงมีพระราชดำริให้สังคายนาการสวดมนต์ ชำระ สอบสวน และแปลบทสวดมนต์ ทรงรื้อฟื้นพระราชพิธีวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามใหม่หมดทั้งวัด ทรงสร้างพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม และโปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งซ่อมหนังสือมหาชาติคำหลวง ซึ่งเป็นหนังสือสวดในวาระสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกัณฑ์ที่สูญหายไปขึ้นใหม่ ๖ กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ จุลพน มัทรี สักกบรรพ และฉกษัตริย์ โดยใช้สำนวนเป็นภาษาโบราณให้เหมือนของเก่าทุกประการ ทำให้หนังสือมหาชาติคำหลวงครบสมบูรณ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้ นับเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาชิ้นเอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริจัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นการส่วนพระองค์ และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. และมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อีก ๑ วัน ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการพืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์ และในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการพรรณไม้ในป่าหิมพานต์ โดยกรมป่าไม้ นิทรรศการสัตว์ป่าในป่าหิมพานต์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีทางศาสนาในจังหวัดสมุทรสงคราม สาธิตงานดอกไม้ใบตอง สาธิตการร้อยมาลัย บายศรี และทำเครื่องแขวน สาธิตสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม ๓ อำเภอ สาธิตอาหารและขนมไทย การเชิดหุ่นสายช่อชะคราม โดยชุมชนวัดเขายี่สาร การจำหน่ายสินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร้านจำหน่ายของฝาก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เป็นต้น

สามารถเข้าชมสูจิบัตรงานเทศน์มหาชาติฯ และแผ่นพับ ได้ที่ https://anyflip.com/bookcase/jtaxe

บทความที่เกี่ยวข้อง