งานเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ พระอัจฉริยภาพ พระราชจริยวัตรที่งดงาม ตลอดรัชสมัยทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจปกครองบ้านเมืองนำความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศชาติและพสกนิกรเป็นอเนกประการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทรงทำนุบำรุงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจและบำรุงขวัญอาณาประชาราษฎร์ที่ผ่านความทุกข์ยากจากภาวะสงครามมายาวนาน อาทิ ทรงมีพระราชดำริให้สังคายนาการสวดมนต์ ชำระ สอบสวน และแปลบทสวดมนต์ ทรงรื้อฟื้นพระราชพิธีวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามใหม่หมดทั้งวัด ทรงสร้างพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม และโปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งซ่อมหนังสือมหาชาติคำหลวง ซึ่งเป็นหนังสือสวดในวาระสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกัณฑ์ที่สูญหายไปขึ้นใหม่ ๖ กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ และกัณฑ์ฉกษัตริย์ โดยใช้สํานวนเป็นภาษาโบราณให้เหมือนของเก่าทุกประการ ทำให้หนังสือมหาชาติคำหลวงครบสมบูรณ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ มาจนถึงทุกวันนี้ นับเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาชั้นเอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำริจัดเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นการส่วนพระองค์ และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. และมูลนิธิฯ จัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อีก ๑ วัน

ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการพืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์ และในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการพรรณไม้ในป่าหิมพานต์ โดยกรมป่าไม้ นิทรรศการสัตว์ป่าในป่าหิมพานต์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีทางศาสนาในจังหวัดสมุทรสงคราม สาธิตงานดอกไม้ใบตอง สาธิตการร้อยมาลัย บายศรี และทำเครื่องแขวน สาธิตสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม ๓ อำเภอ สาธิตอาหารและขนมไทย การเชิดหุ่นสายช่อชะคราม โดยชุมชนวัดเขายี่สาร การจำหน่ายสินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร้านจำหน่ายของฝาก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง