มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิ ร.๒

วัตถุประสงค์

จัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ณ ตำบลซึ่งเป็นพระบรมราชสมภพในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

 • จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ ได้แก่ บทพระราชนิพนธ์ละครนอก ๖ เรื่อง ได้แก่
  • สังข์ทอง คาวี มณีพิชัย สังข์ศิลป์ชัย ไกรทอง และไชยเชษฐ์
  • พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๒
  • จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒
  • เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๒ ฯลฯ
 • จัดการแสดงโขน ละคร ตามบทพระราชนิพนธ์ ทุกปี ในวันงานเฉลิมพระเกียรติ  โดยแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนต่าง ๆ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ แสดงละครนอกเรื่อง สังข์ทอง แสดงละครใน เรื่องอิเหนา เป็นต้น
 • จัดให้ทุนวิจัยแก่ผู้สนใจที่จะศึกษาทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรัชสมัยของพระองค์ งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่
  • พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทางด้านการศึกษา
  • นโยบายทางการทูต การเมืองและการทหาร เพื่อสร้างความมั่นคงในดินแดนหัวเมืองปักษ์ใต้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  • การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ ๒
  • ดำเนินงานโครงการสำคัญๆ ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กิตติกรรมประกาศ

admin

นักเรียนที่ได้รับทุน

admin

ความเป็นมามูลนิธิ ร.๒

admin
กำลังโหลด....