มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยสำนึกฯ รัชกาลที่ ๒ พระราชพงศาวดาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครั้น ณ วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เป็นวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องขาวอย่างวันก่อน เสด็จที่ประชุมสงฆ์ ทรงศีลแล้ว (เสด็จประทับคอยฤกษ์ที่ท้องพระโรงหน้า) ครั้นได้ฤกษ์ หลวงโลกทีปลั่นฆ้องชัย ชาวประโคมประโคมขึ้นพร้อมกัน เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญเครื่องถอดถวายทรงแล้ว พราหมณ์เชิญพระพุทธปฏิมาชัย พระมหาราชครูโปรยข้าวตอกนำเสด็จตามทางลาดพระบาท สู่ที่พระมณฑปพระกระยาสนาน เสด็จขึ้นประทับเหนือตั่งไม้มะเดื่อ ผันพระพักตร์สู่ทิศบูรพา เจ้าพนักงานไขท่อสหัสธาราถวายมุรธาภิเษก สมเด็จพระสังฆราช(สุก) วัดมหาธาตุ ถวายน้ำมนต์ในพระเต้าเบญจคัพย์ สมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพน พระธรรมราชา วัดศาลาปูนกรุงเก่า พระญาณสังวร (สุก) วัดพลับ ถวายน้ำมนต์ในพระเต้าปทุมนิมิต พราหมณ์ถวายน้ำสังข์ น้ำกรด แลใบมะตูมประสิทธิด้วยมนต์ไสยเวท ครั้งสรงมุรธาภิเษกแล้วทรงเครื่องต้น

เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับพระที่นั่งอัฐทิศ พราหมณ์ประจำทิศทั้ง ๘ ถวายชัย แลถวายน้ำสังข์ทีละทิศ ตั้งแต่ทิศบูรพา เป็นต้น เวียนประทักษิณไปจนครบทั้ง ๘ ทิศแล้ว เสด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ พระมหาราชครูพราหมณ์กราบบังคมทูลฯถวายสิริราชสมบัติ แลถวายพระสังวาลพราหมณ์ ซึ่งสมมติว่าเป็นของพระอิศวรทรงแล้วถวายพระสุพรรณบัฏแลเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์ มหาดเล็กแทนกำนัลทั้ง ๘ ถวาย พระแสงอัษฎาวุธ ทรงรับด้วยพระหัตถ์แต่พระมหามงกุฎ พระแสงขรรค์ ๑ พระแสงดาบ ๑พัดวาลวิชนี ๑ ธารพระกร ๑ พระเศวตฉัตร ๑ ฉลองพระบาทพระมหาราชครูพราหมณ์วางถวาย ส่วนพระแสงอัษฎาวุธโปรดให้เจ้าพนักงานรับ เมื่อถวายเครื่องราชูปโภคแล้ว พระมหาราชครูพราหมณ์จึงอ่านเวทถวายพระพร ครั้นจบจึงมีพระราชโองการแก่พระมหาราชครูว่า พรรณพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วทั้งพระราชอาณาจักรนั้น ถ้าไม่มีเจ้าของหวนแหนแล้ว ตามแต่สมณพราหมณาจารย์ อาณาประชาราษฎรจะปรารถนาเถิด พระมหาราชครูรับพระราชโองการเป็นฤกษ์ แต่นั้นบัตรหมายจึงใช้พระราชโองการต่อมา แล้วทรงโปรยดอกพิกุลเงินสิ่งละพาน พระราชทานแก่พราหมณ์ มีพระมหาราชครูเป็นประธาน ทรงพระเต้าทองหลั่งน้ำษิโณทก พราหมณ์ถวายบังคมแล้วเป่าสังข์ เจ้าพนักงานประโคมขึ้นพร้อมกัน จึงเสด็จจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ขึ้นสู่พระมหามนเทียร ซึ่งพระสงฆ์ได้ทำภัตกิจแล้ว แลคอยถวายพระพรอยู่นั้น ทรงนมัสการพระรัตนตรัยแล้ว ทรงประเคนไตรจีวรแลเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ถวายพระพร ถวายอดิเรก ถวายพระพรลากลับไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลังแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑

admin

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตเลขา เล่ม ๒

admin

พระราชพิธีอุปราชาภิเษก

admin
กำลังโหลด....